Besplatna isporuka za sve porudžbine preko 8.000rsd iz Srbije ili 149€ iz ostalih zemalja

Odustanak/Reklamacije

ODUSTANAK OD UGOVORA I REKLAMACIJA NA ROBU KUPLJENU KOD HIPOLITA

Imajte u vidu da ovaj dokument čini sastavni deo naših Uslova kupovine, te da se pravila istih shodno primenjuju na sve što nije posebno uređeno ovim dokumentom.

Adresa HIPOLITA za slanje reklamacije i Izjave o odustanku poštom je: Vojvode Vlahovića 66, stan 16, Beograd-Voždovac, 11043 Voždovac, Republika Srbija.

HIPOLITA, odnosno Sandra Bošković kao predutzetnik i vlasnik pomenute preduzetničke radnje i internet sajta, svesna je potrebe i značaja zaštite potrošača i toj oblasti posvećuje veliku pažnju. Radi ispunjavanja propisanih obaveza i zaštite potrošača koji kupuju robu kod nas, sačinili smo ovaj dokument.

  1. Odustanak od ugovora na daljinu

Kao potrošač imate pravo na odustanak od ugovora na daljinu o prodaji naše robe, bez navođenja razloza. Odštampani obrazac izjave o odustanku od ugovora na daljinu (u daljem tekstu: Izjava o odustanku) dobijate prilikom isporuke robe.

Izjavu o odustanku možete poslati u roku od 14 dana od prijema robe kupljene kod nas. Protekom ovog roka gubite pravo na odustanak od ugovora i neblagovremene Izjave o odustanku neće biti uzete u razmatranje.

Izjava o odustanku podnosi se popunjavanjem svih neophodnih polja u odštampanom obrascu Izjave o odustanku (deo: POPUNJAVA POTROŠAČ). Molimo Vas da sva neophodna polja popunite čitko i štampanim slovima. Nepotpune Izjave o odustanku neće biti uzete u razmatranje. Popunjeni obrazac Izjave o odustanku možete poslati putem jednog od kontakt podataka navedenih u obrascu (deo: Kontakt podaci za slanje izjave o odustanku). Ako Izjavu o odustanku šaljete i-mejlom, pošaljite fotografiju iste ili skenirani dokument. Ako Izjavu o odustanku šaljete poštom, pošaljite je popunjenu i potpisanu na našu adresu. O prijemu Izjave o odustanku bićete obavešteni na isti način kojim ste istu poslali.

Najkasnije u roku od 14 dana od slanja Izjave o odustanku, u obavezi ste da nam neoštećenu vratite svu robu u vezi sa kojom ste podneli Izjavu. Vraćanje je moguće samo preko Post ekspres-a (ako robu vraćate iz Srbije), odnosno Post eksport-a (ako robu vraćate iz inostranstva), u svakom slučaju na adresu HIPOLITA (Vojvode Vlahovića 66, stan 16, Beograd-Voždovac, 11043 Voždovac, Republika Srbija). Troškove vraćanja robe u celosti snosite Vi.

Vi ste isključivo odgovorni za oštećenje ili umanjenje vrednosti robe koji nastanu kao posledica korišćenja i rukovanja robom na način koji nije adekvatan, bez obzira na to da li je do oštećenja ili umanjenja vrednosti došlo dok se roba nalazila kod Vas ili prilikom njenog vraćanja.

HIPOLITA se obavezuje da izvrši povraćaj uplata koje je primila od Vas po osnovu zaključenog ugovora o prodaji na daljinu na isti način kojim su uplate primljene (osim ako se ne saglasite sa drugim načinom vraćanja), kao i povraćaj troškova dostave robe, i to nakon što vratite svu robu u vezi sa kojom ste poslali Izjavu o odustanku. Ukoliko je došlo do oštećenja ili umanjenja vrednosti kupljene robe, smanjuje se novčani iznos koji smo u obavezi da Vam vratimo. O srazmernom umanjenju novčanog iznosa koji smo u obavezi da Vam vratimo odlučuje HIPOLITA.

  1. Odgovornost za nesaobraznost robe i reklamacija

HIPOLITA ima zakonsku obavezu da Vam isporuči robu koja po kvalitetu i potrebnim svojstvima za redovnu upotrebu odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste.

HIPOLITA snosi odgovornost za nesaobraznost robe do momenta prijema robe, za nesaobraznost koja je nastala posle prijema robe ukoliko potiče od uzroka koji je postojao i ranije i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja robe.

HIPOLITA ne snosi odgovornost za nesaobraznost robe ako je u trenutku zaključenja ugovora o prodaji ili prilikom prijema robe, kupcu bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna.

Ako roba koja Vam je isporučena nije saobrazna ili sadrži druge nedostatke ili ako je cena robe pogrešno obračunata, imate pravo na izjavljivanje reklamacije. Odštampano uputstvo za izjavljivanje reklamacije dobijate prilikom isporuke robe.

Reklamaciju možete izjaviti na jedan od sledećih načina (uvek uz naznaku „Reklamacija“):

  • i-mejlom na i-mejl adresu: hipolitaimpero@gmail.com;
  • slanjem dopisa poštom na adresu HIPOLITA (Vojvode Vlahovića 66, stan 16, Beograd-Voždovac, 11043 Voždovac, Republika Srbija).

Reklamaciju možete izjaviti u roku od dve godine od prijema robe. Protekom ovog roka gubite pravo na izjavljivanje reklamacije i neblagovremene reklamacije neće biti uzete u razmatranje.

U Reklamaciji je neophodno navesti sledeće podatke: naznaku „Reklamacija“; podatke o vrsti i količini robe kupljene kod nas koju reklamirate; datum zaključenja ugovora o prodaji; datum prijema robe; kratak opis nedostataka u kojima se ogleda nesaobraznost robe; zahtev iz reklamacije (alternativno: zahtev za zamenu reklamirane robe robom iste cene, zahtev za umanjenje cene srazmerno stepenu nesaobraznosti robe ili zahtev za raskid ugovora); Vaše ime i prezime; Vaše kontakt podatke (broj telefona, i-mejl adresa); datum podnošenja reklamacije i Vaš potpis (ako reklamaciju izjavljujete slanjem dopisa poštom).

Uz reklamaciju, potrebno je da pošaljete i kopiju izdate fakture (ako šaljete i-mejlom ili porukom, pošaljite skeniranu fakturu ili fotografiju iste; ako šaljete poštom, pošaljite kopiju u papirnom obliku).

Reklamacijom možete istaći jedan od tri alternativna zahteva: zahtev za zamenu reklamirane robe robom iste cene, zahtev za umanjenje cene srazmerno stepenu nesaobraznosti robe ili zahtev za raskid ugovora o prodaji reklamirane robe.

HIPOLITA se obavezuje da Vam u roku od osam dana od prijema blagovremene i potpune reklamacije odgovori da li je ista prihvaćena ili odbijena, na isti način kojim ste reklamaciju izjavili. Ako ne budemo u mogućnosti da Vam u roku odgovorimo, bićete obavešteni o dodatnom roku za odgovor. Odluka o prihvatanju reklamacije obuhvata i izjašnjenje o Vašem zahtevu iz reklamacije, kao i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

HIPOLITA vodi evidenciju svih primljenih reklamacija i odluka po njima.

HIPOLITA će odbiti reklamaciju za robu koja se Vama nije dopala iz subjektivnih razloga, a koja je saobrazna u skladu sa zakonom, Uslovima kupovine i ovim dokumentom.

HIPOLITA će odbiti reklamaciju ukoliko je roba bez nedostataka ili su nedostaci neznatni.

HIPOLITA će odbiti reklamaciju ako istu izjavljujete zbog toga što ste iz naše ponude u elektronskoj prodavnici izabrali model pogrešnih karakteristika (npr. pogrešnu veličinu, boju i sl).

HIPOLITA će odbiti reklamaciju ako Vam je u trenutku zaključenja ugovora o prodaji ili prijema robe bilo poznato ili Vam nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna.

HIPOLITA će odbiti reklamaciju ako je nakon prijema robe došlo do njenog oštećenja ili uništenja, koje je posledica Vašeg neadekvatnog korišćenja ili rukovanja robom.

Ako izjavljujete reklamaciju sa zahtevom za zamenu robe robom iste cene, u obavezi ste da nam vratite reklamiranu robu najkasnije u roku od osam dana od izjavljivanja reklamacije. Vraćanje je moguće samo preko Post ekspres-a (ako robu vraćate iz Srbije), odnosno Post eksport-a (ako robu vraćate iz inostranstva), u svakom slučaju na adresu HIPOLITA (Vojvode Vlahovića 66, stan 16, Beograd-Voždovac, 11043 Voždovac, Republika Srbija). Troškove vraćanja reklamirane robe u celosti snosi HIPOLITA.

Ako reklamacija bude prihvaćena sa zahtevom za zamenu robe robom iste cene, zamena će biti realizovana u roku od 1–3 radna dana od prihvatanja reklamacije (ako se zamena vrši na teritoriji Republike Srbije), odnosno u roku od 3–5 radnih dana od prihvatanja reklamacije, ne računajući vreme eventualnog zadržavanja robe u carinskom postupku (ako se zamena vrši na teritoriji zemalja regiona ili Evrope). Troškove u vezi sa zamenom robe i dostavom reklamirane robe u celosti snosi HIPOLITA.

Ako reklamacija bude prihvaćena sa zahtevom za umanjenje cene srazmerno stepenu nesaobraznosti robe, izvršićemo povraćaj dela uplata koje smo primili od Vas po osnovu ugovora o prodaji reklamirane robe na isti način kojim su uplate primljene. Nemate pravo na povraćaj dela troškova dostave koje ste platili prilikom prijema robe. O srazmernom umanjenju cene odlučuje HIPOLITA.

Ako reklamacija bude prihvaćena sa zahtevom za raskid ugovora, u obavezi ste da nam najkasnije u roku od osam dana od prihvatanja reklamacije, vratite svu reklamiranu robu. Vraćanje je moguće samo preko Post ekspres-a (ako robu vraćate iz Srbije), odnosno Post eksport-a (ako robu vraćate iz inostranstva), u svakom slučaju na adresu HIPOLITA (Vojvode Vlahovića 66, stan 16, Beograd-Voždovac, 11043 Voždovac, Republika Srbija). Troškove vraćanja reklamirane robe u celosti snosite Vi. Po prijemu reklamirane robe, HIPOLITA se obavezuje da izvrši povraćaj uplata koje je primila od Vas po osnovu ugovora o prodaji reklamirane robe na isti način kojim su uplate primljene (osim ako se ne saglasite sa drugim načinom vraćanja), kao i povraćaj troškova dostave koje ste platili prilikom prijema robe. Ukoliko je došlo do oštećenja ili umanjenja vrednosti kupljene robe, bez obzira da li je do toga došlo dok se roba nalazila kod Vas ili prilikom vraćanja, smanjuje se novčani iznos koji smo u obavezi da Vam vratimo. O srazmernom umanjenju novčanog iznosa odlučuje HIPOLITA.